Danh mục sản phẩm
HƯƠNG LIỆU
PHỤ GIA THEO NGÀNH
PHỤ GIA THEO CHỨC NĂNG
SẢM PHẨM MỚI
BỘT THỰC PHẨM
PHỤ GIA TẠO CẤU TRÚC GIÒN DAI
TÊN SẢN PHẨM: SUPER LINKER H73
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: Số: 10282/2018/ĐKSP

PHỤ GIA TẠO CẤU TRÚC GIÒN DAI
TÊN SẢN PHẨM: TADA K7
Bản tự công bố sản phẩm: Số 02/Anh Đức/2020

CHẤT ỔN ĐỊNH KEM
TÊN SẢN PHẨM: CHẤT ỔN ĐỊNH KEM STABICE BK20
Bản tự công bố sản phẩm số: 15/Anh Đức F.C/2020

CHẤT ỔN ĐỊNH
TÊN SẢN PHẨM: CHẤT ỔN ĐỊNH MILKGUARD
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 03/Anh Đức F.C/2021

CHẤT ĐIỀU VỊ
TÊN SẢN PHẨM: AJITIDE I + G
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 05/Anh Đức/2018

PHỤ GIA BẢO QUẢN
TÊN SẢN PHẨM: SUPER PREZER
Giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm: Số: 9307/2018/ĐKSP

CHẤT ĐIỀU VỊ
TÊN SẢN PHẨM: GLYCINE
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 04/Anh Đức/2018

PHỤ GIA TẠO CẤU TRÚC GIÒN DAI
TÊN SẢN PHẨM: SUPER LINKER H73
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: Số: 10282/2018/ĐKSP

PHỤ GIA TẠO CẤU TRÚC GIÒN DAI
TÊN SẢN PHẨM: TADA K7
Bản tự công bố sản phẩm: Số 02/Anh Đức/2020

BẢO QUẢN TỰ NHIÊN
TÊN SẢN PHẨM: NISIN Z
Origin: Belgium
Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy: Số: 41949/2017/ATTP-TNCB

PHỤ GIA BẢO QUẢN
TÊN SẢN PHẨM: CALCIUM PROPIONATE
Origin: China

CHẤT ĐIỀU VỊ
TÊN SẢN PHẨM: FC TIDE
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 04/Anh Đức/2019

Trang 1/3[1][2][3]
Online: 2
Lượt truy cập: 255144