Danh mục sản phẩm
HƯƠNG LIỆU
PHỤ GIA THEO NGÀNH
PHỤ GIA THEO CHỨC NĂNG
SẢM PHẨM MỚI
BỘT THỰC PHẨM
PHỤ GIA TẠO CẤU TRÚC GIÒN DAI
TÊN SẢN PHẨM: SUPER LINKER H73
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: Số: 10282/2018/ĐKSP

PHỤ GIA TẠO CẤU TRÚC GIÒN DAI
TÊN SẢN PHẨM: TADA K7
Bản tự công bố sản phẩm: Số 02/Anh Đức/2020

PHỤ GIA TẠO CẤU TRÚC GIÒN DAI
TÊN SẢN PHẨM: FC CARRA
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: Số 10344/2019/ĐKSP

PHỤ GIA BẢO QUẢN
TÊN SẢN PHẨM: FANTI V69
Bản tự công bố sản phẩm: Số 13/Anh Đức F.C/2020

PHỤ GIA BẢO QUẢN
TÊN SẢN PHẨM: SUPER PREZER
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: Số: 9307/2018/ĐKSP

PHỤ GIA TẠO MÀU VÀNG CHO CHẢ CÁ CHIÊN
TÊN SẢN PHẨM: D-XYLOSE (COLOREN -M08)
Bản tự công bố sản phẩm: 10/Anh Đức/2021

CHẤT ĐIỀU VỊ
TÊN SẢN PHẨM: FC TIDE
Bản tự công bố sản phẩm: Số 04/Anh Đức/2019

HƯƠNG LIỆU
TÊN SẢN PHẨM: HƯƠNG THỊT
bản tự công bố sản phẩm: Số 03/Anh Đức F.C/2020

BẢO QUẢN TỰ NHIÊN
TÊN SẢN PHẨM: NISIN Z
Origin: Belgium (Bỉ)
Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy: Số: 41949/2017/ATTP-TNCB

BỘT THỰC PHẨM
TÊN SẢN PHẨM: TINH BỘT KHOAI TÂY
Origin: Germany (Đức)

BỘT THỰC PHẨM
TÊN SẢN PHẨM: TINH BỘT BIẾN TÍNH 
Online: 13
Lượt truy cập: 251213