Danh mục sản phẩm
HƯƠNG LIỆU
PHỤ GIA THEO NGÀNH
PHỤ GIA THEO CHỨC NĂNG
SẢM PHẨM MỚI
BỘT THỰC PHẨM
PHỤ GIA TẠO CẤU TRÚC GIÒN DAI
TÊN SẢN PHẨM: TADA K7
Bản tự công bố sản phẩm: Số 02/Anh Đức/2020

PHỤ GIA TẠO CẤU TRÚC GIÒN DAI
TÊN SẢN PHẨM: SUPER LINKER H73
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: Số: 10282/2018/ĐKSP

PHỤ GIA TẠO CẤU TRÚC GIÒN DAI CHO THỊT ĐÔNG LẠNH
TÊN SẢN PHẨM: SAPRONA TG 1E
Origin: Germany
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 10/Anh Đức F.C/2020

PHỤ GIA TẠO CẤU TRÚC GIÒN DAI CHO THỊT ĐÔNG LẠNH
TÊN SẢN PHẨM: SAPRONA TEXTURE S25
Origin: Germany
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 11/Anh Đức F.C/2020

PHỤ GIA BẢO QUẢN
TÊN SẢN PHẨM: FANTI V69
Bản tự công bố sản phẩm: Số 13/Anh Đức F.C/2020

BẢO QUẢN TỰ NHIÊN
TÊN SẢN PHẨM: NISIN Z
Origin: Belgium
Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy: Số: 41949/2017/ATTP-TNCB

BỘT THỰC PHẨM
TÊN SẢN PHẨM: TINH BỘT KHOAI TÂY
Origin: Germany (Đức)

BỘT THỰC PHẨM
TÊN SẢN PHẨM: TINH BỘT BIẾN TÍNH 
Online: 5
Lượt truy cập: 251205