Danh mục sản phẩm
HƯƠNG LIỆU
PHỤ GIA THEO NGÀNH
PHỤ GIA THEO CHỨC NĂNG
SẢM PHẨM MỚI
BỘT THỰC PHẨM
CHẤT ỔN ĐỊNH KEM
TÊN SẢN PHẨM: CHẤT ỔN ĐỊNH KEM STABICE BK20
Bản tự công bố sản phẩm số: 15/Anh Đức F.C/2020

Online: 6
Lượt truy cập: 251206